ACCOUNTING AND TAX SERVICE

" New Gen เป็นศูนย์รวมบริการด้านธุรกิจแบบครบวงจร จัดทำบัญชี ปิดงบ จัดทำงบการเงิน วางแผนภาษี วางระบบบัญชี บริการด้านกฎหมาย จัดทำตรายาง ออกแบบโลโก้ ลงประกาศหนังสือพิมพ์ธุรกิจ บริการงานจดทะเบียนตามลูกค้าต้องการ ทุกหน่วยงาน รับทำวีซ่า Work Permit นำเข้าแรงงานต่างด้าว จัดเตรียมเอกสารยื่นกู้ธนาคาร รับเขียนแผนธุรกิจ "​

ACCOUNTING

บริการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน จัดทำบัญชี In House บริการจัดทำเงินเดือน และให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร

TAX

บริการยื่นภาษี วางแผนภาษี บุคคลธรรมดา ร้านค้า นิติบุคคล แก้ปัญหาภาษีย้อนหลัง จัดทำเอกสารยื่นภาษี และเอกสารยื่นกู้ธนาคาร

BUSINESS

บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้ไขรายการจดทะเบียน บริการงานประกันสังคม รับเขียนแผนธุรกิจ และวางระบบบัญชี

TRAINING

เปิดคอร์สอบรม สัมนา ให้ผู้ประกอบการ นักบัญชี พนักงาน หรือผู้ที่สนใจ เสริมความรู้ด้านบัญชี ภาษี ระบบเอกสาร โปรแกรมบัญชี ยื่นแบบภาษีต่างๆ

NEW GEN ACCOUNTING AND BUSINESS CO.,LTD.

บริษัท นิว เจ็น แอคเคาน์ติ้งแอนด์ บิสซิเนส จำกัด เดิมชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เอ.ไอ. แอคเคาน์ติ่ง ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 และได้แปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการด้านธุรกิจแบบครบวงวร บริหารงานโดยคนรุ่นใหม่ มีมาตรฐานในการทำงาน ยืนหยัดในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใส่ใจลูกค้า ปฏิบัติงานแบบทันท่วงที ตรงต่อเวลา สะดวกและตอบสนองต่อการให้บริการลูกค้า

ลดภาระงาน และค่าใช้จ่ายทรัพยากร

ด้วยบริการรับทำบัญชีที่ครบวงจร เราช่วยลดทั้งภาระงาน และค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งทีมสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบัญชี การเงิน ฝ่ายบุคคล และฝ่ายไอที

ความถูกต้อง คือ หัวใจสำคัญ

บริการรับทำบัญชีเรายึดมั่นในความถูกต้อง ไร้ข้อผิดพลาด และทำงานด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการทำเงินเดือนพนักงาน การยื่นภาษี หรือการปิดงบบัญชี

บริการด้วยเทคโนโลยีทันสมัย

ระบบรับทำบัญชีของเรามีการทำงานที่ทันสมัย และมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ส่งเสริมความสะดวก และความถูกต้องแม่นยำของการทำงานด้านบัญชีอย่างครบวงจร

มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา

นอกจากการยึดมั่นในความถูกต้อง และทำงานด้วยคุณภาพมาตรฐานสากลแล้ว งานบัญชีมีเรื่องของเวลาเป็นปัจจัยสำคัญ เราจึงคำนึงถึงความตรงต่อเวลาในการทำงานเป็นสำคัญอีกด้วย

หลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม

เรามีหลักประกันเพื่อป้องกันความเสี่ยง และรับรองกิจกรรมทางบัญชี การเงินที่ถูกต้อง จากบริการรับทำบัญชีของเรา ซึ่งครอบคลุมถึงการเรียกร้องค่าเสียหายทางการเงิน การกระทำที่ประมาทเลินเล่อ และข้อผิดพลาด

ให้คำปรึกษาที่ถูกต้อง

เราพร้อมให้คำปรึกษากับทุกข้อกังวล และกรณีเกิดปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งแนะนำการจัดเตรียมเอกสารทางบัญชีทั้งหมดทั้งบริการปิดงบหรือบริการยื่นภาษีต่าง ๆ อย่างละเอียดที่สุด

ขอบเขตการให้บริการรับทำบัญชีรายเดือน

วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด​
บันทึกบัญชีในสมุดรายวันซื้อ รายวันขาย รายวันรับเงิน รายวันจ่ายเงิน และรายวันแยกประเภท (ครบ 5 เล่มตามที่กฏหมายกำหนด) ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร
จัดทำงบกำไรขาดทุนรายไตรมาสส่งให้ผู้บริหารเพื่อวางแผนภาษี
ให้คำแนะนำปรึกษาด้านภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี
จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) (ภ.ง.ด.3) (ภ.ง.ด.53) ประจำเดือน
จัดทำและนำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30) (ภ.พ. 36) ประจำเดือน
จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย ประจำรายเดือน
จัดทำแบบสำหรับยื่นประกันสังคม และนำส่งประกันสังคมให้กับลูกค้า
จัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้กับกิจการ
จัดเตียมเอกสารยืนยันยอดธนาคาร
จัดเตรียมแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) และประจำปี (ภ.ง.ด.50) ตามประมวลรัษฎากร​
จัดทำงบการเงินประจำปีได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อนำส่งให้กับกรมพัฒน์และกรมสรรพากร​

1. ค่าปรับอาญา กรณีไม่ได้ยื่นแบบ ภพ.30
    – ยื่นแบบเกินกำหนดเวลา แต่ไม่เกิน 7 วัน ปรับ 300 บาท
    – ยื่นแบบเกินกำหนดเวลาและเกิน 7 วัน ปรับ 500 บาท

2. เงินเพิ่ม
    – คิดในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน ของภาษีที่ต้องชำระทั้งสิ้น (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน)
    – กรณีไม่มีภาษีต้องเสีย ก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม           

3. เบี้ยปรับ

    3.1 กรณียื่นเพิ่มเติม คือเคยยื่นแบบเดือนนั้นแล้ว  คิดเบี้ยปรับในอัตรา 2% – 20%
    – ชำระภายใน 1-15 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 2%
    – ชำระภายใน 16-30 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 5%
    – ชำระภายใน 31-60 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 10%
    – ชำระหลัง 60 วันไปแล้ว คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 20%

    3.2 กรณีไม่ได้ยื่นแบบของเดือนนั้นมาก่อน
    – ชำระภายใน 1-15 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 2% x 2 เท่า
    – ชำระภายใน 16-30 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 5% x 2 เท่า
    – ชำระภายใน 31-60 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 10% x 2 เท่า
    – ชำระหลัง 60 วันไปแล้ว คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 20% x 2 เท่า
    – กรณีไม่มีภาษีต้องชำระ ก็ไม่เสียค่าเบี้ยปรับ แต่ยังคงต้องเสียค่าปรับอาญา

ตัวอย่างการคำนวณ https://www.rd.go.th/9880.html

เบี้ยปรับ / เงินเพิ่ม https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/SMEs/infographic/sbt_19.pdf

1. เงินเพิ่ม

  • 1.5% ต่อเดือนหรือเศษของเดือน เริ่มนับเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ แต่ไม่เกินจำนวนภาษีที่ต้องนำส่ง

ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร

2. ค่าปรับอาญา (ค่าปรับแบบ)

  • ภายใน 7 วัน นับแต่วันพ้นกําหนดเวลา 100 บาท

  • เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกําหนดเวลา 200 บาท

ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร 

กรณียื่นเกินกำหนดเวลา

1. ค่าปรับอาญา

  • ยื่นแบบไม่เกิน 7 วัน 100 บาท

  • ยื่นแบบเกิน 7 วัน 200 บาท

2. เงินเพิ่ม ชำระในอัตรา 1.5% ต่อเดือน

1. ค่าปรับอาญา (ค่าปรับแบบ)
  • ภายใน 7 วัน นับแต่วันพ้นกําหนดเวลา กระทงละ 1,000 บาท

  • เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกําหนดเวลา กระทงละ 2,000 บาท

  • ค่าปรับอาญาไม่ยื่นงบการเงิน 2,000 บาท

  • เงินเพิ่ม ชำระในอัตรา 1.5% ต่อเดือน (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน) กรณีมีภาษีที่ต้องชำระ

  • อายุความเปรียบเทียบปรับอาญา 1 ปี

ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 41) พ.ศ. 2559

1.1 ค่าปรับทางอาญาตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ล่าช้าไม่เกิน 2,000 บาท ดังนี้

– ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ภายใน 7 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นรายการ เสียค่าปรับ 1,000 บาท

– ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ภายหลัง 7 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นรายการ เสียค่าปรับ 2,000 บาท

1.2 เงินเพิ่มตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร อีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ ตามแบบ ภ.ง.ด 51

หากบริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการ โดยไม่ได้รับคำเตือนหรือคำเรียกตรวจสอบไต่สวน โดยตรงเป็นหนังสือ ให้ลดเงินเพิ่มได้ แต่ต้องเสียในอัตราและตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

– ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ไม่เกิน 2 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นรายการ ให้เสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 0.1 ของเงินภาษีที่ต้องชำระ

– ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 เกิน 2 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นรายการ ให้เสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินภาษีที่ต้องชำระ

– ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ภายหลัง 7 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นรายการ ให้เสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ จนกว่าเงินเพิ่มจะมีจำนวนครบร้อยละ 20 ของเงินภาษี

1.3 กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในกำหนดอาจถือได้ว่าไม่ให้ความร่วมมือแก่ทางราชการ

ซึ่งอาจไม่ได้รับการพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มกรณีอื่น

กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ด้วยประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิจริงทั้งปีที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด 50 ตอนปลายปี

โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้เสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ จนกว่าเงินเพิ่มจะมีจำนวนครบร้อยละ 20 ของเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่คลาดเคลื่อนไปนั้น

วิธีการคำนวณประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกิน 25 % ของกำไรสุทธิ

กำไรสุทธิจริง 1,000,000 บาท ประมาณการกำไรสุทธิ 700,000 บาท พบว่าประมาณการกำไรสุทธิขาดไป 300,000 บาท

 

ประมาณการกำไรสุทธิขาดไป = 300,000*100/1,000,000 = 30 %

 

กิจการประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25 โดยไม่มีเหตุอันสมควร กิจการจะเสียภาษี ดังนี้

 

– กรณีที่กิจการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 เพิ่มเติม โดยที่ไม่ได้รับคำเตือนจากเจ้าหน้าที่ กิจการจะเลือกเสียเงินเพิ่มทางภาษีจากอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือ ร้อยละ 20 ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระก็ได้

 

จากกรณีดังกล่าวข้างต้น หากกิจการนำยื่นแบบ ภ.ง.ด 51 เพิ่มเติมในเดือน ธันวาคม กิจการจะเสียเงินเพิ่ม ดังนี้

 

ภาษีที่ชำระขาดในปี = 150,000 X 20 % = 30,000 บาท

 

เสียเงินเพิ่มอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน = 30,000 X 1.5 % X 6 = 2,700 บาท

 

เสียเงินเพิ่มอัตราร้อยละ 20 ต่อเดือน = 30,000 X 20 % = 6,000 บาท

 

ฉะนั้นกิจการควรเลือกเสียเงินเพิ่มจากอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องจ่ายชำระ คือ 2,700 บาท

 

– กรณีที่กิจการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 เพิ่มเติม โดยได้รับคำเตือนจากเจ้าหน้าที่ กิจการจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 20 ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระเท่านั้น

เบี้ยปรับการนำส่งเงินสมทบประกันสังคม

– ขั้นต่ำ 1,650*5% = 82.50 บาท/เดือน
– ขึ้นสูง 15,000*5% = 750.00 บาท/เดือน
เบี้ยปรับ ชำระในอัตรา 2% ต่อเดือน)

ค่าเบี้ยปรับกองทุนเงินทดแทน

– หลักเกณฑ์การชำระค่ากองทุนเงินทดแทนจะต้องชำระตามใบประเมินประจำปี โดยคิดจากอัตราความเสี่ยงของกิจการ และนำมาคูณยอดเงินเดือนทั้งปีของกิจการประกอบกัน
– ค่าเบี้ยปรับกองทุนเงินทดแทน ให้นำยอดที่ต้องชำระ *อัตรา 3% ต่อเดือน (เศษเกิน 1 เดือน นำมาหารด้วยจำนวน 30 วัน)

➤ อัตราค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้าไม่เกิน 2 เดือน จะมีการปรับทั้ง ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี และ กรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ในอัตราไม่เกิน 2,000 บาท ตามแต่ประเภทของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

➤ อัตราค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้าเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือนจะมีการปรับทั้ง ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี และ กรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ในอัตราไม่เกิน 8,000 บาท ตามแต่ประเภทของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

➤ อัตราค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้าเกินกว่า 4 เดือนขึ้นไป หรือไม่ยื่นงบการเงิน จะมีการปรับทั้ง ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี และ กรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ในอัตราไม่เกิน 12,000 บาท ตามแต่ประเภทของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

โดยค่าปรับกรณีมิได้ยื่นงบการเงิน มีอายุความ ปี นับจากวันที่ครบกำหนดยื่นงบการเงิน 

กรณีไม่นำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะมีโทษเปรียบเทียบปรับกรรมการคนละ 2,000 บาท

โทษปรับหากไม่ยื่นแบบหรือยื่นเลยระยะเวลาที่กำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท หากกรอกข้อความเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 137 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

ปฏิทินภาษีอากร

กระแส ยูทูบเบอร์ ยังคงมาแรงหลายคนหันมาทำคอนเทนต์ต่างๆ ตามที่ตัวเองถนัดและชื่นชอบ ซึ่งถ้าคอนเทนต์ไหนปัง มีคนกดไลค์ กด subscribe และยอดวิวเพิ่มขึ้น ก็จะเริ่มมีโฆษณาต่างๆ เข้ามาและอาจมีผลไปถึงเจ้าของช่องยูทูปมีชื่อเสียงขึ้นมาจนได้รีวิวสินค้าทำรายได้ ได้อีกทางหนึ่งซึ่งเมื่อรายได้เกิดขึ้น ย่อมต้องมีเรื่องของการคำนวณภาษีเงินได้ ตามมา

ภาษีคริปโต ถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่นักลงทุนไทยกำลังจับตามอง และให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับเรื่องของภาษีคริปโตเคอร์เรนซี ที่มีกระแสข่าวออกมาอย่างหลากหลายจนทำให้หลายคนกังวล และยังคงสงสัยว่า สรุปแล้วภาษี Cryptocurrency นั้นจำเป็นต้องยื่นไหม ต้องยื่นเมื่อไหร่ และถ้าต้องยื่นจะมีขั้นตอนในการทำอย่างไรบ้าง?​

การจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งแบบใดนั้น นอกจากจะต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งในรูปแบบต่างๆ แล้ว ประเด็นในเรื่อง”ภาระภาษี” ยังเป็นเรื่องที่เจ้าของกิจการจะต้องพิจารณาควบคู่ไปด้วย บทความนำเสนอรูปแบบการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งทั้งหมด 6 รูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบนั้น มีที่มาของรายได้หลัก และภาระภาษีที่แตกต่างกันไป เจ้าของกิจการจึงควรพิจารณาการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง ควบคู่ไปกับการวางแผนภาษี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ​

ช่วงนี้อาชีพพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มาแรงเกินต้านจริงๆ ทำให้เราอดเป็นห่วงไม่ได้ เพราะมีอีกหลายคนที่ยังไม่ทราบว่า เปิดร้านออนไลน์ขายของต้องเสียภาษีด้วย และเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้น เราควรวางแผน ภาษีแม่ค้าออนไลน์ สำหรับผู้มีรายได้จากการขายของออนไลน์

หลายคนคงเคยสงสัย?? ว่าการซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์จะต้องเสียภาษีอะไรบ้าง แน่นอนอสังหาริมทรัพย์ในที่นี้รวมไปถึง ที่ดิน บ้าน คอนโด เป็นต้น ซึ่งเรามักจะคิดกันว่าการจ่ายภาษีต่างๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งของกิจการ จึงพยายามหาวิธีเลี่ยง หรือบริหารจัดการเพื่อวางแผนจ่ายภาษีได้ในอัตราที่น้อยที่สุด ซึ่งเป้าหมายของการจ่ายภาษีที่ดีควรจะจ่ายในอัตราที่น้อยแต่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม

เราจะเคียงข้างทุกธุรกิจคุณ...(M)เปลี่ยนอบบ3-okลดขนาด